Pàgines

dijous, 28 de gener de 2010

Convocatòria del Premi a la imatge commemorativa del Dia Internacional de les DonesL'Institut Català de les Dones convoca la setena edició del Premi a la millor imatge commemorativa del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. En aquesta convocatòria s'haurà de desenvolupar una imatge al voltant del tema 'Les dones i els temps'. En breu es publicaran les bases del premi al DOGC.

Per incentivar els treballs de creació que facin visible la participació de les dones en tots els àmbits de la societat, l'Institut Català de les Dones convoca la setena edició del Premi a la millor imatge commemorativa del 8 de març Dia Internacional de les Dones.
Com en edicions anteriors, s'haurà de desenvolupar una imatge al voltant d'un lema relacionat amb la commemoració de la diada. S'haurà de presentar en tres formats diferents: un bàner, per inserir-lo a la pàgina web de l'Institut Català de les Dones com a commemoració del 8 de març de 2010, un cartell i una postal que s'imprimiran i es distribuiran arreu de Catalunya.
La participació és oberta a totes les persones físiques amb residència a Catalunya, tant professionals com aficionades, a l'alumnat matriculat en centres educatius oficials del territori català, així com les persones membres de les comunitats catalanes a l'exterior.
En la valoració de la imatge, les persones membres del jurat tindran en compte el disseny, l’originalitat, l'impacte mediàtic i la incorporació d'aspectes innovadors. El premi està dotat amb 3.000 euros i enguany la imatge ha de fer referència al tema 'les dones i els temps'.
L'ús del temps és l'eix central del debal sobre els conflictes entre la vida laboral, personal i familiar que afecten tota la societat però que creen una tensió particular en la vida de moltes dones perquè participen en els treballs de mercat i alhora són responsables dels treballs de cura familiars i domèstics. La solució a aquest problema requereix replantejar les nostres prioritats com a societat, valorar la importància d'aquests treballs, realitzats majoritàriament per dones, reorganitzar el temps dedicat al treball de mercat i assumir les tasques familiars i domèstiques, corresponsablement, entre dones i homes.

Més informació a: http://www.gencat.cat/icdones

dijous, 7 de gener de 2010

V CONVOCATÒRIA DE LA BECA DE RECERCA CRISTINA DE PIZAN

Cristina de Pizan (1365-1431)
Pensadora humanista nascuda a Venècia malgrat que va passar la major part de la seva vida a França. És la primera persona que, essent escriptora, va aconseguir viure de la seva professió després de quedar vídua i com a recurs per a mantenir la seva família. Va destacar per les seves obres polítiques, pa¬cifistes i poètiques. Defensà els drets de les dones i va lluitar contra la misogínia. La seva obra més coneguda és el Llibre de la ciutat de les dames (1404-1405), on reivindica una genealogia femenina cercant models en la història i fa una proposta utòpica d’un espai regit i habitat només per dones.

V BECA DE RECERCA CRISTINA DE PIZAN
La Regidoria de Polítiques d’Igualtat convoca tres Beques d’investigació amb l’objectiu de donar suport al treball que es desenvolupa en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i, alhora, incentivar propostes d’actuació en favor de l’equitat de gènere i per a la consolidació d’una societat més justa, equitativa i solidària.


1. Es valoraran aquells projectes d’investigació que tinguin com a objectiu aportar dades noves sobre la realitat social, històri¬ca, política, laboral, econòmica i cultural de les dones de Lleida i de l’entorn més immediat.

2. Poden participar-hi totes les persones, de forma individual o col•lectiva, que estiguin interessades a desenvolupar accions en relació a la igualtat d’oportunitats de gènere. A excepció d’aquelles, de manera individual o col•lectiva, que hagin obtin¬gut aquesta mateixa beca en les dues convocatòries anteriors.

3. Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altre ajut de recerca pel mateix treball durant el període de vigència de la beca municipal.

4. La dotació econòmica és de 3.000 € per a cada beca i el seu import estarà subjecte a les retencions legalment establertes.

5. Qui guanyi la beca disposarà de 6 mesos per a la realització i presentació de l’estudi, a comptar des de la data d’emissió del veredicte. El treball final haurà de tenir una extensió mínima de 80 pàgines DIN-A4 (30 línies per 70 espais de text), a part de bibliografia, gràfics, il•lustracions, fotografies i annexos. Es lliurarà en suport electrònic i en paper.

6. El jurat serà designat per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, un cop s’hagin rebut les diferents sol•licituds i d’acord amb els temes dels projectes presentats.

7. El veredicte del jurat, que adjudicarà o declararà desertes les beques, serà inapel•lable i inclourà la designació d’una per¬sona responsable de tutoritzar cada treball becat.

8. Als tres mesos de l’atorgament de la beca, la/es persona/es becada/es hauran de presentar a la persona tutora un informe sobre l’estat d’elaboració de l’estudi.

9. La persona responsable de tutoritzar el treball, a la meitat del període de gaudiment de la beca, haurà d’informar a la regi¬doria de Polítiques d’Igualtat sobre la seva evolució.

10. El pagament de la beca es durà a terme en dos terminis: un cinquanta per cent de la beca es farà efectiu en el moment de la concessió, i el cinquanta per cent restant es lliurarà després de l’entrega del treball.

11. L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’editar el treball becat. La persona o les persones becades es comprometen:
a) a cedir a l’Ajuntament els drets de propietat intel•lectual d’explotació de la recerca, per la qual cosa hauran de signar el corresponent document de cessió, com a condició d’eficàcia de l’acord del jurat.
b) a revisar i/o adequar el treball per a la seva publicació, si es considera oportú.
c) a lliurar un resum de 25 pàgines (en DIN-A4, 30 línies x 70 espais) per a facilitar-ne la difusió i la consulta.

12. La documentació a presentar haurà de ser la següent:
a) Projecte de recerca (en què no consti el nom de l’autor/a/rs/es), amb un títol o lema que faci referència al tema ob¬jecte d’investigació i expliqui els objectius, el pla de treball, la metodologia a seguir, els elements que seran utilitzats, la bibliografia i les fonts i la forma de seguiment. (3 còpies)
b) Sobre tancat que contingui : Currículum de l’autor/a o dels autors/res, amb les dades personals completes; declaració expressa de coneixement i acceptació d’aquestes bases; document signat en què consti el compromís de lliurar el re¬dactat final en català i la proposta de la persona responsable de tutoritzar el seguiment del treball, degudament signada. En l’exterior d’aquest sobre s’haurà de fer constar el mateix títol o lema del projecte de recerca.

13. Els projectes de recerca hauran de fer referència als estudis feministes i de gènere que hagin abordat la mateixa temàtica i/o puguin servir de referent teòric i metodològic.

14. Davant l’incompliment del compromís o d’un informe negatiu de la persona tutora del treball, la Regidoria de Politiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida podrà cancel•lar la Beca i deixar de pagar les quantitats pendents.

15. El termini de presentació dels projectes serà el dia 31 de gener de 2010, a nom de Jurat de la V Beca de Recerca Cristina de Pizan, a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Lleida. Plaça Paeria, 11 – baixos (edifici Pal•las).

16. El veredicte i el lliurament de les beques es faran públics dins dels actes del 8 de març de 2010.

17. Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per qui en sigui titular durant els tres primers mesos següents a la publicació dels resultats. Més enllà d’aquest temps, quedaran en dipòsit o seran destruïts d’acord amb l’interès de la Re¬gidoria de Polítiques d’Igualtat.

18. La participació en aquesta beca comporta l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

19. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida.

Per més informació podeu consultar el web www.paeria.cat/politiquesigualtat