Pàgines

dilluns, 26 d’abril de 2010

L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES CONCEDEIX SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS REALITZADES EN L'ÀMBIT DE LES UNIVERSITATS

L'Institut Català de les Dones concedeix subvencions per a les activitats realitzades en l’àmbit de les universitats que tinguin per objecte:
  • Treballs de recerca relacionats amb les àrees de competència de l’Institut Català de les Dones.
  • Activitats formatives relacionades amb les àrees de competència de l’Institut Català de les Dones.
  • Projectes de desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Els projectes de recerca han de ser originals i inèdits. Es consideraran temàtiques prioritàries de les activitats formatives i dels treballs de recerca les següents: indicadors no sexistes ni androcèntrics; polítiques econòmiques i pressupostos públics; ciència i tecnologia; medi ambient; diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya; nous formats artístics i comunicatius; violència masclista.

Els projectes de desplegament de plans d’igualtat d’oportunitats a les universitats hauran d’impulsar actuacions adreçades al personal docent, al personal d’administració i serveis i a l’alumnat en relació amb les temàtiques que s’especifiquen a continuació: sensibilització en relació amb el sexisme i l’androcentrisme, igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés al món laboral; les condicions de treball i la promoció professional; organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere; promoció de la perspectiva de gènere i de les dones en els plans d’estudi, els currículums i la recerca; representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions; violència masclista.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria biennal 2010-2011 finalitza el 20 de maig.

Per més informació podeu consultar:
  • Convocatòria publicada al DOGC núm 5611, de 20.04.2010
http://www.gencat.cat/diari/5611/10089003.htm

L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES OBRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS

L'Institut Català de les Dones obre la convocatòria de subvencions a entitats per a la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. Són subvencionables els projectes o les activitats els objectius dels quals s’emmarquin dins els àmbits d’actuació que es recullen en el Pla vigent d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les associacions i les fundacions no participades per la Generalitat de Catalunya, les organitzacions sindicals i les cooperatives sense finalitat de lucre que realitzin actuacions per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns 17 de maig.

Per més informació podeu consultar:

  • Convocatòria publicada al DOGC núm 5609 de 16.04.2010
http://www.gencat.cat/diari/5609/10084026.htm