Pàgines

dijous, 27 de maig de 2010

Premis IRENE: la paz empieza en casa, 2010 (Convocatòria)

Organisme convocant: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte: Estan dirigits a col·laborar des del sistema educatiu amb l’eradicació de la violència i la promoció de la igualtat real entre dones i homes.
Es premiaran experiències educatives, materials curriculars i de suport, així com investigacions educatives que contribueixin a prevenir i eradicar les conductes violentes i a promoure la igualtat i la cultura de la pau, amb l’objectiu de desenvolupar estratègies de convivència igualitària entre dones i homes. Els treballs hauran d'haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a aquesta convocatòria i tenir repercussió en la teoria i/o pràctica educativa.

Candidats:


1. Professorat i professionals de l'educació que exerceixin la seva activitat en centres d'ensenyament espanyols, públics o privats, que estiguessin en actiu durant la realització del treball que es presenta a concurs i que no estiguin sotmesos en cap de les circumstàncies regulades en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Així mateix, també podran participar professionals de l'educació externs al centre d'ensenyament, quan l'experiència respongui a una necessitat del mateix i sigui assumida pel professorat.

2. Alumnat escolaritzat en centres d'ensenyament espanyols, públics o privats, al moment de realització del treball que es presenta a concurs. En aquest cas, es podran presentar un màxim de tres treballs seleccionats per cada centre que vindran avalats per l'equip directiu com idonis per a la seva participació en aquest concurs.

Característiques: Els treballs seran originals i inèdits. Es consideren inèdits aquells que no estiguin dotats d'un sistema de numeració internacional (ISBN, ISSN, ISRC, ISWC…) o de dipòsit legal, fins i tot encara que hagin tingut una difusió reduïda, restringida i específica. No podran participar els treballs premiats en qualsevol convocatòria, pública o privada.

Dotació:

A. Modalitat de professorat o professionals de l'educació:
- Un primer premi de 10.000 euros.
- Dos segons premis de 5.000 euros.
- Tres tercers premis de 2000 euros.
Igualment podran concedir-se, segons el parer del jurat, fins a un màxim de deu mencions honorífiques, sense dotació econòmica.

B. Modalitat d'alumnat:
- Un primer premi de 3.000 euros.
- Un segon premi de 2000 euros.
- Un tercer premi de 1.000 euros.

Igualment podran concedir-se, segons el parer del jurat, fins a un màxim de cinc mencions honorífiques, sense dotació econòmica.

Lloc de presentació de candidatures: Les sol·licituds s’emplenaran i confirmaran mitjançant el formulari d’inscripció que serà accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació en l’adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es o a través de la fitxa informativa d’aquesta Convocatòria disponible en l’adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-profesores/premios-irene.html

Termini de presentació de candidatures: fins al 20 de setembre de 2010.

Per més informació:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8457

dimecres, 26 de maig de 2010

El president del Consell Comarcal participa en la constitució del Circuit de les Comarques de Lleida contra la violència masclista


L'Institut Català de les Dones presenta mesures de coordinació per millorar la resposta a les dones que pateixen aquesta greu problemàtica.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i el delegat del Govern de la Generalitat a les Comarques de Lleida, Miquel Pueyo, van presentar ahir la Mesa institucional del Circuit de les Comarques de Lleida per a l’abordatge de la violència masclista. El nou Circuit estableix mesures de coordinació i mecanismes d’actuació per millorar la qualitat de la resposta a les dones que pateixen violència masclista i facilitar la tasca dels i les professionals de referència.

El Circuit de les Comarques de Lleida és el tercer que es constitueix a Catalunya, després que l’any passat es creessin els de les Terres de l’Ebre i Tarragona. En aquests moments s’està treballant en el mateix sentit a la Catalunya Central, Pirineu-Aran i a la comarca del Baix Llobregat.

El desplegament d’aquests circuits respon al compliment de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada el mes d’abril de 2008. Aquesta llei estableix les competències de les diferents administracions de Catalunya en la lluita contra aquesta problemàtica, dóna molta importància a les estratègies de prevenció, i estableix les bases d’una coordinació continuada basada en la col·laboració i la cooperació mútues.

L’acord signat implica tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, i altres institucions i agents que treballen front aquesta problemàtica amb l’objectiu que existeixi un veritable treball en xarxa. Aquest treball en xarxa ha de servir per evitar la revictimització de les dones que viuen situacions de violència masclista i optimitzar els recursos existents.

L’acord ha estat signat per tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Fiscalia, i l’Audiència Provincial de Lleida, els consells Comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell, l’ajuntament de Lleida, el Col·legi d’Advocats de Lleida, el Col·legi de Periodistes de la demarcació a Lleida; la divisió de Lleida de l’Institut de Medicina Legal i l’Assemblea Territorial de Dones de Lleida.

Els objectius del Circuit són:

§ Contribuir decisivament a l'eradicació de la violència masclista a partir d’un model d'intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l'atenció.
§ Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista.
§ Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d'un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista.

El Circuit estableix nous mecanismes d’actuació i relació entre institucions, entitats i persones professionals implicades:

Estableix la Xarxa de Coordinació de les Comarques de Lleida.

- Mesa Institucional (màxim òrgan de representació i decisió del Circuit de les Comarques

de Lleida per a l’abordatge de la violència masclista)
- Comissió tècnica (òrgan gestor)
- Equips Tècnics referents (comarcals)
- Plenaris (comarcals)

Desenvolupa un Mapa de recursos del pla de Lleida
Dissenya i implementa Plans Formatius Específics per als diversos cossos professionals en relació a la lluita contra la violència masclista
Estableix Instruments d’Avaluació Continuada.


Els circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista que es creen a Catalunya, a partir del model consensuat, desenvolupen els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, coordinant-se amb els nivells locals, comarcals, intercomarcals i nacional. En la seva elaboració hi participen àmpliament els ens locals, els grups de dones i les persones professionals implicades en l’abordatge de la violència masclista de cada territori.

El Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, configura el model a partir del qual s’estructuren els circuits territorials, tot adaptant-se a les realitats locals. Així mateix estableix noves pràctiques que caldrà introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència masclista a tota Catalunya.

Xarxa d’atenció a les dones

La Llei també estableix, entre d’altres, la creació de la Xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista. És dins d’aquest nou model d’atenció que hi ha previst crear enguany a la demarcació de Lleida un Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE), i que a nivell comarcal i municipal s’han desplegat els Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Els Centres d’Intervenció Especialitzada ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació de les dones que han estat o estan en situació de violència, així com a llurs filles i fills. Actualment, es disposa de quatre CIE : Girona, Terres de l’Ebre, Tarragona i Baix Llobregat. El 2009 es van atendre 944 dones i 306 infants.

Arrel de la col·laboració entre l’ICD i els ens locals s’ha desenvolupat una xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones arreu de Catalunya. A les terres de Ponent aquesta col·laboració es va materialitzar l’any passat amb la signatura de contractes programa amb els Consells Comarcals del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell i l’Ajuntament de Lleida. Això va suposar una inversió per als anys 2009 i 2010 de 365.000 € per reforçar l’atenció a les dones que ofereixen els SIAD d’aquestes comarques.

L’ICD ja va signar l’any passat acords per a reforçar el funcionament de 82 d’aquests serveis i millorar i apropar l’atenció a les dones en tot el territori de Catalunya i enguany té previst signar-ne 20 més. Els nous serveis suposaran el desplegament del 100% de la xarxa de SIAD prevista en la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Els SIAD donen informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. També donen compliment a la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.

Servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120

Per altra banda, des de l’Institut Català de les Dones es recorda l’existència, entre d’altres, de serveis d’atenció a les dones en situació de violència com la Línia gratuïta 900 900 120 que atén, a més de telefònicament, a l’adreça de correu electrònic 900900120@gencat.cat , així com a través d’un xat al qual s’accedeix des de la plana web www.gencat.cat/icdones. Aquest servei, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies l’any, ofereix atenció de forma gratuïta i confidencial a totes les dones que puguin patir una situació de violència masclista en qualsevol de les seves formes. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, rus, àrab, romanès, croat i xinès (mandarí).

Pel que fa les Comarques de Lleida, aquest servei, ha atès 490 trucades de les comarques de Ponent l’any 2009.

dimecres, 12 de maig de 2010

Subvencions per promoure la realització de plans de participació per a associacions no lucratives, per al període 2010-2011

Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

Objecte: Obrir la convocatòria per al període 2010-2011 per a la concessió de subvencions als plans de participació per a associacions no lucratives.

Les finalitats de la convocatòria seran:
a) Millorar la capacitat de les associacions ciutadanes per desenvolupar el seu projecte associatiu i les activitats derivades.
b) Facilitar eines per canalitzar i aprofitar eficaçment la diversitat de maneres de vincular-se amb l'associació, el seu projecte i les seves activitats.
c) Millorar el funcionament democràtic de les associacions.
d) Permetre una major relació de l'associació amb el sector de població al qual s’adreça i fer més visible les seves actuacions i les seves finalitats.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les associacions constituïdes a l'empara de l’article 22 de la Constitució que estiguin inscrites en un registre públic que doni publicitat de la seva existència i activitats, i tinguin el domicili social en qualsevol municipi de Catalunya i desenvolupen les seves activitats principals a Catalunya.

Accions subvencionables: El pla de participació de l’associació.

Despeses subvencionables: Són despeses subvencionables aquelles derivades dels estudis previs, anàlisis, contractacions externes, materials i altres destinades directament a l’elaboració o execució del pla de participació.

Característiques:
Només es pot presentar un projecte per associació.

Dotació pressupostària: La quantia màxima total que es destinarà a aquestes subvencions serà de 857.143 euros.

Quantia: La quantia màxima a subvencionar per pla de participació és de 25.000 euros.

Lloc de presentació: Les sol·licituds es presentaran a la Direcció General de Participació Ciutadana (av. Diagonal, 409,08008 Barcelona).

Termini de presentació: Fins al 31 de maig de 2010.

Normativa Bases i convocatòria (DOGC núm. 5619 - 30/04/2010)

dilluns, 10 de maig de 2010

El Departament d'Interior edita 30.000 còmics per prevenir la violència masclista entre la joventut

  • Es tracta de fer arribar un missatge preventiu als centres educatius per part dels Mossos d’Esquadra perquè el jovent aprengui a detectar les situacions d’abús, control i manipulació vers les dones, tant en l’àmbit de la parella, com en el familiar i social o el comunitari.
  • Es repartiran uns 30.000 exemplars del còmic als alumnes que assisteixin a les xerrades dels Mossos d’Esquadra i una guia didàctica per al professorat dels centres educatius.
  • De l’1 de setembre de 2009 al 31 de març de 2010 s’han fet 288 xerrades a IES catalans, amb uns 7.600 assistents.

La directora del Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, Alba Garcia, acompanyada pel cap del Grup de Proximitat de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra, el sergent Rafael Carmona; per la cap de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana de la Regió Policial Central, la caporal Mónica Rosell i per la dibuixant, Eva Garcés, autora de les il·lustracions, ha presentat avui al 28è Saló Internacional del Còmic, el còmic de prevenció de les violències masclistes que ha elaborat el Departament d’Interior a través del Programa de Seguretat contra la Violència Masclista.

L’objectiu del còmic és fer arribar un missatge preventiu als centres educatius per part dels Mossos d’Esquadra perquè la joventut aprengui a detectar les situacions d’abús, control i manipulació vers les dones, clars indicadors de les primeres mostres de violència.
El còmic, del qual es repartiran 30.000 exemplars, pretén ser una eina que complementi la tasca feta fins ara amb les xerrades impartides pels Mossos d’Esquadra als instituts sobre violència masclista en l’àmbit de la seguretat. D’altra banda, també s’entregarà als centres d’educació secundària una guia didàctica que ofereix al professorat pautes per tractar el tema de la violència masclista en tutories o altres activitats.

El còmic tracta els cinc tipus de violència masclista: violència en l’àmbit de la parella, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència en l’àmbit de la família i agressions sexuals, i vol incidir en el fet que la joventut és un grup de risc i, per tant, s’han de dur a terme polítiques preventives.

El guió del còmic l’ha escrit l’equip del Programa de Seguretat contra la Violència Masclista mitjançant el grup de treball de difusió, en què participen agents de la Policia de la Generalitat ¾ Mossos d’Esquadra, el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista i altres professionals del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Les xerrades i aquest material, així com totes les activitats del Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior, s’emmarquen en el protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista que fa el Govern de la Generalitat, des del qual també es lideren activitats preventives com la campanya “Talla amb els mals rotllos”, que és una de les que esmenten els personatges del còmic.

El còmic està protagonitzat per estudiants de secundària i presenta diferents situacions de violència i com reaccionen els protagonistes i el seu entorn. Al final de cada capítol hi ha un apartat anomenat “Important!”, en què s’informa el jovent sobre els seus drets i/o sobre les mesures de protecció que cal prendre davant d’una possible agressió o abús. Els missatges varien depenent de les situacions, però en tots ells es fa un recordatori del telèfon d’emergències 112 en el cas que la situació es compliqui.

Els personatges del còmic –entre ells la Roser, la Malika, el Bontou, l’Anna o la Lola– identifiquen comportaments de violència masclista en actituds que es poden presentar sovint amb els companys o la parella, en la família o en l’àmbit comunitari.

En el cas de la violència masclista en l’àmbit de la parella, el còmic recorda que “si sents que la teva parella et controla, t’aïlla, t’intimida i/o t’agredeix estàs patint violència masclista i, per tant, estàs en situació de risc”. El còmic també aborda el problema de la mutilació genital femenina i recorda que a l’Estat espanyol és un delicte tipificat.

També dóna consells de protecció en situació de risc de matrimoni forçat i en tots els casos recomana contactar amb els Mossos d’Esquadra o els serveis d’atenció a la dona quan es visqui qualsevol situació de risc. Pel que fa a la violència en l’àmbit familiar, el còmic explica un cas concret i recomana buscar persones de confiança per explicar el que estàs patint.

El disseny dels personatges i la il·lustració de tot el còmic ha estat obra de la dibuixant Eva Garcés.

Una il·lustradora especialitzada en temes d’igualtat

L’autora del còmic és Eva Garcés, que va néixer a Donosti l’any 1972. És llicenciada en belles arts per la UPV, en l'especialitat de disseny gràfic. Actualment, treballa compaginant diverses disciplines: il·lustració, disseny gràfic, pintura, ensenyament. Habitualment, fa campanyes pròpies per a organismes públics, empreses particulars, etc. i col·labora amb agències de publicitat, estudis de disseny, publicacions i editorials.
Gran part del seu treball s'ha especialitzat en temes que giren al voltant de la igualtat, problemàtiques de gènere, violència masclista, dona, etc.

Violència masclista. Com comença tot?

El programa de xerrades als IES, anomenat “Violència masclista. Com comença tot?” està adreçat a l’alumnat de 14 a 18 anys que estigui cursant l’ensenyament secundari obligatori, cicles formatius o el batxillerat i té una durada aproximada d’una hora, en horari lectiu. L’activitat es desenvolupa en grup, fomentant la participació, la reflexió i el debat del l’alumnat a partir de preguntes directes, exemples reals i elements que indiquen la idoneïtat o no d’una relació.

De l’1 de setembre de 2009 al 31 de març de 2010 s’han fet 288 xerrades, amb uns 7.600 assistents, i davant la bona acollida està previst fer-ne més durant el curs 2010-2011, amb la incorporació del còmic i la guia didàctica que avui s’han presentat.

D’altra banda, aquesta iniciativa vol impulsar i reforçar la proximitat amb la comunitat educativa per tal de portar a terme un treball conjunt amb els centres educatius de Catalunya, reforçant la tasca pedagògica i el treball transversal de prevenció i detecció.

És per això que, dins de l’àmbit preventiu de la xerrada, els agents tenen en compte, com a metodologia de treball dins de les aules, les següents qüestions bàsiques:

- Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions de conductes violentes.

- Assolir que els i les alumnes participin i reflexionin, generant debat dins de l’aula en el marc de l’activitat, amb preguntes directes, exemples reals, possibles situacions de risc, etc.

- Generar debat també fora de l’aula, fins i tot a casa amb les mares, els pares o els tutors/ores legals.

- Conscienciar el jovent que quan es parla de violència en la parella no es fa pensant en fets determinats, sinó que és un procés.

- Visualitzar amb moltes imatges com s’articulen les primeres formes de control en els diferents àmbits de la violència.

- Fer arribar informació d’actualitat, amb dades recents.

- Informar de què cal fer en el moment en què es reconeix o es detecta una situació de risc.

- Facilitar eines àgils de comunicació amb els Mossos per denunciar aquestes conductes.

- Reforçar la tasca preventiva i comunitària de la policia de proximitat.

dijous, 6 de maig de 2010

La presidenta de l'Institut Català de les Dones inaugura l'exposició "Violència masclista en la parella: desmuntem mites?" a les Borges Blanques


La presidenta de l'Institut Català de les Dones inaugura l'exposició "Violència masclista en la parella: desmuntem mites?" a les Borges Blanques

Aquest dijous 6 de maig , la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, va estar al municipi de les Borges Blanques per visitar les instal·lacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de les Garrigues i inaugurar una nova exposició de l'ICD, que es podrà visitar fins al proper dia 28 de maig a la seu del SIAD (Centre Cívic Casal Marino).

A la inauguració hi van participar també el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Josep Lluís Balsells; el director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Carles Vega; la coordinadora territorial de l’ICD a Lleida, Elena Fuses, i l’alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones va inaugurar l’exposició “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?”. Aquesta nova mostra de l’Institut Català de les Dones, adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, proposa una revisió dels mites sobre l’amor romàntic com a eina de prevenció de possibles relacions abusives en la parella. És el primer cop que aquesta mostra és exhibida a les comarques lleidatanes.

“Violència masclista en la parella: desmuntem mites?” aporta una nova perspectiva sobre el conjunt de creences vinculades a les relacions de parella. Entre d’altres, proposa reflexionar sobre la gelosia, la necessitat de trobar la ‘mitja taronja’ per a sentir-nos persones completes, o l’amor com a sentiment lligat al dolor. L’exposició s’afegeix al catàleg d’exposicions itinerants que l’ICD ofereix gratuïtament a entitats, centres educatius i culturals.

En el marc de la visita territorial, Marta Selva va visitar l’Ajuntament de la ciutat, es va reunir amb les associacions de dones de les Garrigues i va visitar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de les Garrigues, on l’ICD hi ha invertit en dos anys 40.000 € per al funcionament d’aquest servei amb l’objectiu de millorar l’atenció a les dones de la comarca.

Els SIAD ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix el nou context de treball i desenvolupament territorial dels SIAD i els estableix com a serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.