Pàgines

dijous, 30 de setembre de 2010

PLA ESTRATÈGIC SOBRE ELS USOS I LA GESTIÓ DELS TEMPS A LA VIDA QUOTIDIANA 2008-2018

La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania ha impulsat el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana, amb el qual es vol afavorir la revalorització dels temps i els espais personals i familiars, millorar la quantitat i la qualitat dels temps personals i familiars, i provocar un canvi en la concepció dels temps i dels espais que condueixi a un ús del temps més lliure i que possibiliti el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

Després d'un període d'anàlisi de la gestió dels temps al nostre país, i mitjançant una comissió coordinadora composta per persones expertes de l'àmbit universitari i de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar un document de base per a l'estratègia sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana, i es va obrir un procés de participació amb l'objectiu d'enriquir aquest document base a partir de les aportacions i les reflexions de la ciutadania i el món associatiu.

Avui, el Pla estratègic ja és una realitat que aplega les línees i les mesures que hauran d'implementar els departaments de la Generalitat de Catalunya els propers anys. Amb l'objectiu que el Pla estratègic sigui una realitat dinàmica, s'ha previst una fase d'impuls, seguiment i avaluació en què es pretén garantir la concreció dels objectius estratègics en actuacions concretes, però també garantir la continuïtat i la millora de l'estratègia en si. D'aquesta manera, el Pla estratègic pretén ser subjecte i objecte del canvi pel que fa l'harmonització dels temps.


Què és el Pla estratègic?

El Pla estratègic dels usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018) es un pla de govern que planteja una estratègia conjunta de diferents Departaments i agents socials. El seu objectiu es canviar la concepció dels temps, per donar mes valor a aquells temps que tradicionalment i estat invisibles a la nostra societat, en considera
tenien valor econòmic.

El temps centralitza les relacions socials, econòmiques i familiars. Per això cal impulsar polítiques de temps integrals, que incideixin conjuntament en els diferents temps i en el seu ús social.

Des de la perspectiva de gènere, les millores en la gestió dels diferents temps són necessàries per a una veritable igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el mercat de treball. Però també són necessàries per reconèixer el valor social i econòmic que té el treball domèstic i de cura, així com dels temps de participació social, formació, educació i oci.

El Pla posa a les persones en el centre de I'estratègia per dotar els temps d'una vessant més humana, que adapti les seves actuacions als diferents cicles vitals i situacions familiars que requereixen més temps.

El Pla s’articula en quatre eixos estratègics:

1. Més temps disponible. Una organització territorial i social que afavoreixi una millor gestió dels temps de la vida quotidiana.
• Promoure noves formes d'organitzar els horaris que els facin més adaptables a les noves necessitats i demandes.
• Facilitar, en l'àmbit laboral, acords de flexibilitat, d'acord amb les necessitats de la vida quotidiana.
• Reduir les necessitats i els temps de mobilitat, promovent serveis de proximitat i més serveis que no necessitin desplaçament, amb noves formes de prestar-los.

2. Un nou equilibri en el valor i la distribució dels temps dedicats al treball familiar i domèstic.
• Donar valor a les tasques de cura i atenció a les persones, que són clau en la vida tant personal com col•lectiva.
• Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el treball remunerat.
• Afavorir la redistribució del treball remunerat entre homes i dones.

3. Més suport per viure amb qualitat.
• Facilitar les oportunitats per gestionar els propis itineraris vitals i les situacions familiars que comporten més temps.
• Donar més serveis de proximitat i prestacions per a I'atenció a la infància i a les persones dependents.
• Ajudar a les persones que tenen cura i atenen a altres persones.
• Innovar per donar noves respostes de suport des de la comunitat i de la capacitat d'autoorganitzar-se.

4. Temps amb valor social afegit. Temps per aprendre i educar, temps per participar en la vida col•lectiva.
• Garantir les oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida, sobretot amb els grups de població amb més dificultat d'accés.
• Promoure un pacte social, entre les famílies, I'escola i la comunitat, per garantir la qualitat de temps dels infants.
Adaptar I'exercici de les responsabilitats cíviques als usos del temps actuals.


ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Pla estratègic crea espais de debat i consens entre diferents agents socials i administracions. Aquests espais enriqueixen el Pla i donen una resposta diversa i integradora a les demandes i necessitats de la ciutadania.
En aquest context es crea el Consell Ciutadà d'Usos i Gestió dels Temps, en el qual participen agents socials i administracions per revisar els eixos principals del Pla i reflexionar-hi. A la vegada, s'impulsen els consells territorials per adaptar les accions estratègiques a cada demarcació.

Per més informació:

Web de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania

www.gencat.cat/dasc/spfdc

dimarts, 21 de setembre de 2010

PENSARORES PER LA PAU


El curs pretén aproximar-se i donar a conèixer el pensament i les pràctiques de dones en la construcció de la Cultura de la Pau.
El concepte de pau és divers i sovint no aborda la complexitat i la transversalitat de l'enfocament de gènere. L'experiència i sabers femenins poden aportar noves idees a l'hora de treballar en el món de la resolució de conflictes i la promoció de la pau.
Quin paper han jugat i juguen les dones compromeses en processos de construcció de la pau arreu del món?
Quins valors, quins discursos i quines propostes promouen que permetin unes relacions més igualitàries i menys violentes en el dia a dia?
El curs està emmarcat dins l'objectiu que té GRECAYLLU de sensibilitzar la ciutadania en la Cultura de la Pau per tal de promoure la gestió positiva dels conflictes.
Per més informació podeu consultar el web:

http://www.grecmail.cat/ca/

divendres, 3 de setembre de 2010


La Federació d'Associacions de Dones de les Garrigues organitza la 4a Trobada de Dones de les Garrigues. Aquelles dones que vulguin participar-hi cal que facin l'inscripció a l'associació de dones del seu municipi, o en el seu defecte, al Consell Comarcal de les Garrigues (Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAD).

Per més informació poden trucar a la tècnica del SIAD, al 973 142 658.