Pàgines

dimecres, 27 d’abril de 2011

«Premis IRENE: la paz empieza en casa» 2011 (Convocatòria)

Organisme convocant: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte: Estan dirigits a col·laborar des del sistema educatiu amb l'eradicació de la violència i la promoció de la igualtat real entre dones i homes.

Es premiaran experiències educatives, materials curriculars i de suport, així com investigacions educatives que contribueixin a prevenir i eradicar les conductes violentes i a promoure la igualtat i la cultura de la pau, amb l'objectiu de desenvolupar estratègies de convivència igualitària entre dones i homes. Els treballs hauran d'haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a aquesta convocatòria i tenir repercussió en la teoria i/o pràctica educativa.

Candidats:

1. Professorat i professionals de l'educació que exerceixin la seva activitat en centres d'ensenyament espanyols, públics o privats, que estiguessin en actiu durant la realització del treball que es presenta a concurs i que no estiguin sotmesos en cap de les circumstàncies regulades en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Així mateix, també podran participar professionals de l'educació externs al centre d'ensenyament, quan l'experiència respongui a una necessitat del mateix i sigui assumida pel professorat.

2. Alumnat escolaritzat en centres d'ensenyament espanyols, públics o privats, al moment de realització del treball que es presenta a concurs. En aquest cas, es podran presentar un màxim de tres treballs seleccionats per cada centre que vindran avalats per l'equip directiu com idonis per a la seva participació en aquest concurs.

Característiques: Els treballs seran originals i inèdits. Es consideren inèdits aquells que no estiguin dotats d'un sistema de numeració internacional (ISBN, ISSN, ISRC, ISWC…) o de dipòsit legal, fins i tot encara que hagin tingut una difusió reduïda, restringida i específica. No podran participar els treballs premiats en qualsevol convocatòria, pública o privada.

Dotació:

A. Modalitat de professorat o professionals de l'educació:

- Un primer premi de 10.000 euros.

- Dos segons premis de 5.000 euros.

- Tres tercers premis de 2000 euros.

Igualment podran concedir-se, segons el parer del jurat, fins a un màxim de deu mencions honorífiques, sense dotació econòmica.

B. Modalitat d'alumnat:

- Un primer premi de 3.000 euros.

- Un segon premi de 2000 euros.

- Un tercer premi de 1.000 euros.

Igualment podran concedir-se, segons el parer del jurat, fins a un màxim de cinc mencions honorífiques, sense dotació econòmica.

Lloc de presentació de candidatures: Les sol·licituds s'emplenaran i confirmaran mitjançant el formulari d'inscripció que serà accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es o a través de la fitxa informativa d'aquesta Convocatòria disponible en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-profesores/premios-irene.html

Termini de presentació de candidatures: Fins al 20 de setembre de 2011.

Normativa:

Convocatòria (BOE 100 de 27.4.2011)

Bases reguladores (BOE 93 de 19.4.2006)