Pàgines

divendres, 30 de setembre de 2011

II JORNADA CARDIOSALUDABLE DE LES GARRIGUES

DIA: 7 d'octubre de 2011

9.30 h. Inauguració de la II jornada Cardisaludable de les Garrigues. A càrrec d’autoritats de la comarca i representats de Salut

Lloc: Centre Cívic


10 h. Caminada Popular; amb dues rutes alternatives:

Ruta del Terral ( 25 min)

Ruta del Canal d’Urgell ( 30 min)

11 h. Taller de Relaxació

Lloc: Centre Cívic

11.30 h a 13 h. Taller d’alletament matern, el primer pas per la cardioprotecció

Lloc: Biblioteca Marquès d’Olivart

12 h. Taller de deshabituació del tabac

Lloc: Centre Cívic

16 h. Caminada Popular

17 h. Taller de cuina cardiosaludable

Lloc: Biblioteca Marquès d’Olivart

19 h L’hora del Conte per als menuts i les menudes i simultàniament Taller d’interpretació i lectura d’etiquetes d’aliments

Lloc: Biblioteca Marquès d’Olivart.

Durant el dia es realitzaran activitats relacionades amb la jornada als centres educatius (CEIP Joan XXIII, Col•legi Mare de Déu de Montserrat i l’IES Josep Vallverdú).


NOTES: Durant la jornada, al centre cívic, es realitzaran proves de detecció precoç de la patologia cardiovascular ( glucosa, TA, Pes, IMC, Talla, perímetre abdominal).

Podeu visitar ,a la Biblioteca, l’exposició “ Els factors de risc Cardiovascular”, del 7al 13 d’octubre, gentilesa de l’Hospital Sta. Maria i del Consell Comarcal del Segrià

ORGANITZA

ABS Les Borges Blanques

Agència de Salut Pública.

Ajuntament de les Borges Blanques

Biblioteca Marquès d’Olivart

Consell Esportiu de les Garrigues

Hospital de Santa Maria

Institut Català de la Salut

Oficina Jove Garrigues

Servei d’Informació i Atenció a les Dones de les Garrigues

ENTITATS QUE COL•LABOREN:

Celler Vinya els Vilars

Cèrvoles Celler

Celler Mas Blanch i Jové

Xop, conserves de ponent S. L.

Forn de Pa Casa Mariana

Camp de Cervià de les Garrigues i secció crèdit sccl

Josep Capell Forn

Olis Salvador Farré S. L

Forn de Pa Roselló

FriSal Artesanals S. L

Cooperativa la Borgenca

Cooperativa de Sant Isidre

Frigorífics Pijuan S.A.

Agrolés . Grup ACTEL

Cooperativa Agropecauaria de Juneda

dijous, 22 de setembre de 2011

SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

PRE/2157/2011, de 19 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de diferents programes de subvencions del Consell Català de l’Esport per a l’organització i participació en activitats esportives federades, corresponents a l’any 2011.

Atès que, en aplicació del que disposa l’article 2 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya ha de fomentar, divulgar, planificar, coordinar, executar, assessorar i implantar la pràctica de l’activitat física i de l’esport arreu de Catalunya a tots els nivells i estaments socials; Atès que d’acord amb la Llei esmentada l’Administració esportiva té per objectius, entre altres, fomentar i protegir l’associacionisme esportiu, impulsar l’esport federat i planificar l’esport d’elit i d’alt nivell, així com promoure l’esport d’esbarjo, lleure i salut, i donar suport als esportistes amb discapacitats físiques; D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de carácter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb l’article 93.b) del mateix Text normatiu, RESOLC:

—1 Aprovar les bases reguladores, que consten en l’annex d’aquesta Resolució, que han de regir el procediment per a la concessió de diferents programes de subvencions del Consell Català de l’Esport per al foment d’activitats esportives i altres accions que se’n derivin, de les entitats federades i clubs membres d’una unió esportiva de clubs, corresponents a l’any 2011.

—2 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant el titular del departament competent en matèria d’esports, que és el competent per a la seva resolució, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Per més informació, consultar DOGC 5968 - 21.09.2011

dilluns, 12 de setembre de 2011

Beques de formació en l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona per a l'any 2012 (Convocatòria)

Organisme atorgant: MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Objecte: Es convoca la concessió de quatre beques individuals de formació en l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona en matèria de violència de gènere.

Les beques de formació que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat contribuir a la formació de persones físiques en matèries dirigides a afavorir la igualtat de tracte i l'eradicació de les diferents formes de violència de gènere, així com millorar l'ocupabilitat de les persones beneficiàries.

Beneficiaris: Podran ser beneficiàries de les beques de formació les persones físiques amb plena capacitat d'obrar que, no estant inhabilitades o incloses en la prohibició per a l'obtenció d'ajudes o subvencions públiques, reuneixin els següents requisits:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, resident a Espanya en concloure el termini de presentació de sol.licituds.

b) Estar en possessió dels títols acadèmics que per a cadascuna de les beques s'estableix en l'annex I d'aquesta Ordre expedits per les institucions acadèmiques espanyoles o estrangeres degudament homologats amb justificació acreditativa d'aquesta circumstància amb resolució definitiva d'haver finalitzat els estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2009.

c) Estar en situació d'atur en el moment de la seva incorporació al gaudi de la beca.

d) No estar sotmeses a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari / a, que assenyala l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) No haver gaudit amb anterioritat d'altres beques de formació a l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona i / o en l'àmbit de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i dels seus organismes públics adscrits.

Característiques: El període de durada de cadascuna de les beques començarà el dia en què es produeixi la incorporació de les persones adjudicatàries, que en cap cas serà anterior al'1 de gener de 2012 i finalitzarà el 31 de desembre de 2012.

Dotació: La dotació econòmica de cadascuna de les beques que es convoquen comprendrà una assignació de 1.085 euros bruts mensuals i una única assignació per despeses associades a la beca per un import de 780 euros.

Lloc de presentació sol·licituds: Les sol·licituds hauran de presentar-se en la seu de la Secretaría de Estado de Igualdad (C/ de Alcalá, número 37, 28071 Madrid).

Termini de presentació sol·licituds: Fins al 21 de setembre de 2011.

Normativa: Bases i convocatòria (BOE 210 d'1.9.2011)