Pàgines

dijous, 17 de maig de 2012

Premi Candi Villafañe de projectes per a la promoció d’Igualtat d’oportunitats i la no discriminació 2012 (Convocatòria)


Organisme convocant: AJUNTAMENT DE LLEIDA - SERVEIS PERSONALS I SALUT PÚBLICA
  
Objecte: L’Ajuntament de Lleida convoca la tercera edició del Premi Candi Villafañe de projectes per a la promoció d’Igualtats d’Oportunitats i la no discriminació, de caràcter biennal i d’àmbit estatal, per premiar i reconèixer projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats.
Aquest premi vol seguir significant, alhora, un record al desaparegut Candi Villafañe com a persona solidària, sensible i lluitadora per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a Regidor de Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida.
El premi pretén impulsar projectes i actuacions d’intervenció en el territori que fomentin la igualtat d’oportunitats en diferents àmbits com; infància i adolescència, igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, persones excloses socialment o amb risc d’exclusió, etc.

Categories: Hi haurà dos premis que s’atorgaran als millors projectes d’intervenció aplicat al camp de la igualat d’oportunitats segons les dues modalitats següents:
- Modalitat A: Projecte d’intervenció a realitzar. En aquest cas, caldrà especificar com s’aplicarà i s’haurà de realitzar en el termini màxim d’un any un cop resolt el premi.
- Modalitat B: Projecte d’intervenció en procés o finalitzat. Haurà de ser un projecte inèdit que s’hagi realitzat als últims dos anys (2010-2011).

Candidats: Poden optar al premi totes les entitats d’iniciativa social, administracions locals, centres educatius i centres universitaris d’àmbit estatal, que presentin un projecte d’intervenció en igualtats d’oportunitats. No podran concórrer a aquest premi projectes del propi Ajuntament de Lleida ni projectes que hagin resultat guardonats total o parcialment en altres premis o certàmens.

Dotació: Hi haurà un únic premi per a cadascuna de les dues modalitats amb una dotació de 2.500 euros per cadascuna.
- Per a la modalitat A, projecte d’intervenció a realitzar, es lliurarà el 30% de l’import en el moment de lliurar el premi i el 70% restant quan finalitzi el projecte.
- Per a la modalitat B, projecte en procés o ja finalitzat, el premi es lliurarà el mateix dia del veredicte.

Lloc de presentació de candidatures: Les candidatures es presentaran a l’Ajuntament de Lleida, Registre general, Edifici Pal.las, Plaça Paeria nº 11, planta baixa, 25007 Lleida. Adreçat a: Premi Candi Villafañe – Regidoria de Benestar Social i Ocupació.

Termini de presentació de candidatures: Fins el 29 d'octubre de 2012.

Termini per al veredicte: El veredicte del jurat es farà públic en el decurs d’un acte que es realitzarà durant el primer trimestre del 2013, el qual serà comunicat a tots/es els/les participants.

Normativa: Bases i convocatòria (BOP Lleida 67 de 15.5.2012)

dimarts, 8 de maig de 2012

Subvencions destinades a la promoció de les dones del medi rural per a l'exercici 2012 (Convocatòria)

Organisme atorgant: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objecte: Convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a l'exercici 2012, destinades a la promoció de les dones del medi rural.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris de les ajudes les associacions, fundacions, federacions i altres agrupacions de dones del medi rural, legalment constituïdes com a tals i inscrites en el corresponent Registre Públic, sense ànim de lucre, d'àmbit estatal i que realitzin projectes per a la promoció de la dona rural.

Accions subvencionables: Podran concedir-se ajudes als projectes presentats per a realitzar les activitats que es relacionen a continuació, amb el següent ordre de prioritat:
a) Promoció i assessorament per a la creació d'empreses innovadores de producció agrària primària en el mitjà rural, que puguin proporcionar noves ocupacions ocupats majoritàriament per dones. Els principals àmbits d'actuació seran la utilització de productes ociosos o subempleados, la incorporació de valor als productes agraris i la recerca de sortides en el mercat per als mateixos, la utilització de noves tecnologies, així com la contribució a la diversificació econòmica de la zona i la prestació de serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar.
b) Realització d'estudis amb enfocament de gènere en el medi rural.
c) Assistència a fòrums d'intercanvi de coneixements o activitats similars, tant d'àmbit nacional com internacional, que contemplin específicament la situació de la dona en el medi rural.

Dotació pressupostària: La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 457.000 euros.

Quantia: La quantia màxima de l'ajuda serà de fins al 80 per cent de l'import de la part del projecte subvencionat, sense superar per beneficiari el 30 per cent de la dotació pressupostària anual disponible.

Lloc de presentació: Les sol·licituds es presentaran al registre del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Termini de presentació: Fins al 24 de maig de 2012.

Normativa:  
Convocatòria (BOE 109 de 7.5.2012)
Modificació Bases reguladores (BOE 94 de 19.4.2007)
Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2006)

Premis d'excel•lència a la innovació per a dones rurals 2012 (Convocatòria)

Organisme convocant: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objecte: Es convoca la III edició dels Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals, corresponents a l'any 2012.
L'objecte d'aquests premis és distingir projectes originals i innovadors, que apliquin models de negoci basats en la gestió sostenible dels recursos rurals que permetin explorar nous jaciments de lloc de treball o que responguin a les necessitats de les dones en el medi rural, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural.

Candidats: Els premis estan dirigits a aquelles persones físiques o jurídiques espanyoles privades que, pel que fa al que disposen els seus estatuts o normes per les quals es regeixin, exerceixin la seva activitat preferentment en el medi rural i el seu domicili social es trobi en el medi rural, entès segons la definició de la Llei 45/2007 de 13 de desembre de desenvolupament sostenible del medi rural.

Dotació: L'import del premi ascendirà a 25.000 euros, per a un total de 225.000 euros disponibles per a premiar fina a 9 projectes.

Lloc de presentació de candidatures: Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Termini de presentació de candidatures: Fins al 6 de juny de 2012.

Normativa:
Convocatòria (BOE 109 de 7.5.2012)
Bases reguladores (BOE 49 de 25.2.2010)