Pàgines

dimecres, 20 de juny de 2012

Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins l'exercici 2012 (Convocatòria)


Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA. Institut Català de les Dones

Objecte: Es convoca la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones, per a l'any 2012.

Beneficiaris: Els municipis, els consells comarcals, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situats a Catalunya, excepte les diputacions provincials, que elaborin un pla de polítiques de dones o que implementin projectes, programes o actuacions inclosos en un pla de polítiques de dones.

Accions subvencionables: A. Disseny i elaboració d’un pla de polítiques de dones, que ha d’aprovar l’òrgan de govern de l’ens local abans del termini de justificació d’aquesta convocatòria. Aquest pla ha d’incloure una diagnosi i especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim de tres anys. Els ens supramunicipals hauran d’incorporar el document que acrediti la relació dels municipis adherits al seu pla, certificat pel secretari o la secretària de l’ens.

B. Implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones:
B.1. Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre.
B.2. Programació anual d’activitats adreçades a les dones.
B.3. Elaboració de materials i/o accions de sensibilització.
B.4. Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.
B.5. Projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.
B.6. Programa d’incorporació del treball transversal i de la perspectiva de gènere al si de l’organització municipal o supramunicipal.

Requisits: Els ens locals podran presentar com a màxim un total de dos projectes, ja sigui un del supòsit A i un del B o dos projectes del supòsit B.

Termini de realització: Les activitats i els projectes objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar dins l’any 2012.

Dotació pressupostària: Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 580.994 euros.
Quantia Supòsit A:
- Municipis de menys de 5.000 habitants: fins a 2.500 euros.
- Municipis de 5.000 a 10.000 habitants: fins a 3.500 euros.
- Municipis de 10.000 a 20.000 habitants: fins a 4.000 euros.
- Municipis de més de 20.000 habitants i ens supramunicipals fins a 4.500 euros.

- Supòsit B.1: fins a 2.500 euros.
- Supòsit B.2: fins a 3.000 euros.
- Supòsit B.3: fins a 1.000 euros.
- Supòsit B.4: fins a 3.000 euros.
- Supòsit B.5: fins a 4.000 euros.
- Supòsit B.6: fins a 2.500 euros.

Lloc de presentació: Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, el portal eaCat, adreça http://www.eacat.cat

Termini de presentació: Fins al 19 de juliol de 2012.

Normativa: •Convocatòria (DOGC núm. 6152 - 19/06/2012)
•Bases reguladores (DOGC núm. 6106 - 12/04/2012)


dimarts, 19 de juny de 2012

Ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a la elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2012 (Convocatòria)


Organisme atorgant:  MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Objecte: Es convoca per l'any 2012 la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que elaboren i implanten plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

Beneficiaris: La concessió de les subvencions regulades en aquesta Resolució tindran com a beneficiàries les empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin un pla d'igualtat tendent a assolir en la seva organització la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe. 

Despeses subvencionables: a) Import corresponent al cost derivat de l'assistència tècnica, si s'escau, per al suport en l'elaboració del diagnòstic de la situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

b) Despeses derivades de l'elaboració i implantació del pla d'igualtat, com poden ser els que provinguin de l'assessorament tècnic que pogués requerir per elaborar el pla d'igualtat.

c) Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les mesures establertes en el pla d'igualtat, com ara els derivats de campanyes de sensibilització interna i / o externa, accions de formació, de promocions, noves contractacions relacionades amb el pla d'igualtat o altres. 

Termini de realització: El termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 31 d'agost de 2013. 

Dotació pressupostària: La quantia total de les subvencions convocades és de 793.272,40 euros. 

Quantia: La quantia de cada subvenció es determinarà per l'import total, sense incloure l'IVA, de les despeses especificades a continuació i amb un màxim de 10.000 € cada subvenció. Només s'atorgarà un únic ajut per a cada entitat. 

Lloc de presentació: Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18 y 20, i C/ Alcalá, 37, de Madrid). 

Termini de presentació: Fins al 9 de juliol de 2012. 

Normativa: Convocatòria (BOE 145 de 18.6.2012) - Bases reguladores (BOE 306 de 20.12.2008)