Pàgines

dilluns, 11 de març de 2013
Subvencions destinades a la promoció de les dones del medi rural per a l'exercici 2013 (Convocatòria)

Organisme atorgant: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objecte: Convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a l'exercici 2013, destinades a la promoció de les dones del medi rural. 

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris de les ajudes les associacions, fundacions, federacions i altres agrupacions de dones del medi rural, legalment constituïdes com a tals i inscrites en el corresponent Registre Públic, sense ànim de lucre, d'àmbit estatal i que realitzin projectes per a la promoció de la dona rural. 

Accions subvencionables:  Podran concedir-se ajudes als projectes presentats per a realitzar les activitats que es relacionen a continuació, amb el següent ordre de prioritat:
a) Promoció i assessorament per a la creació d'empreses innovadores de producció agrària primària en el mitjà rural, que puguin proporcionar noves ocupacions ocupats majoritàriament per dones. Els principals àmbits d'actuació seran la utilització de productes ociosos o subempleados, la incorporació de valor als productes agraris i la recerca de sortides en el mercat per als mateixos, la utilització de noves tecnologies, així com la contribució a la diversificació econòmica de la zona i la prestació de serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar.
b) Realització d'estudis amb enfocament de gènere en el medi rural.
c) Assistència a fòrums d'intercanvi de coneixements o activitats similars, tant d'àmbit nacional com internacional, que contemplin específicament la situació de la dona en el medi rural. 

Dotació pressupostària:  La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 200.000 euros. 

Quantia: La quantia màxima de l'ajuda serà de fins al 80 per cent de l'import de la part del projecte subvencionat, sense superar per beneficiari el 30 per cent de la dotació pressupostària anual disponible. 

Lloc de presentació: Les sol·licituds es presentaran al registre del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Termini de presentació:  Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present Ordre en el «Butlletí Oficial de l'Estat». 

Normativa:
•Convocatòria (BOE 59 de 9.3.2013)
•Modificació Bases reguladores (BOE 94 de 19.4.2007)
•Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2006)