Pàgines

divendres, 28 de juny de 2013

Premis d'excel·lència a la innovació per a dones rurals 2013 (Convocatòria)


Organisme convocant: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 
Objecte: Es convoca la concessió dels premis d'excel·lència a la innovació en projectes i activitats realitzades per a dones del medi rural, en règim de concurrència competitiva.

L'objecte d'aquests premis és distingir projectes originals i innovadors, que apliquin models de negoci basats en la gestió sostenible dels recursos rurals que permetin explorar nous jaciments de lloc de treball o que responguin a les necessitats de les dones en el medi rural, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural.
 
Candidats: Els premis estan dirigits a aquelles persones físiques o jurídiques espanyoles privades que, pel que fa al que disposen els seus estatuts o normes per les quals es regeixin, exerceixin la seva activitat preferentment en el medi rural i cuyo domicili social es trobi en el medi rural, entès segons la definició de la Llei 45/2007 de 13 de desembre de desenvolupament sostenible del medi rural.
 
Dotació: Els premis constitueixen un reconeixement al caràcter d'excel·lència i innovació d'accions i projectes de molt diversa índole, ja completats en la data de publicació de la convocatòria a què concorrin, i en conseqüència no es divideixen en categories. El nombre d'iniciatives reconegudes podrà variar en cada convocatòria anual, sense perjudici que cadascuna d'aquestes iniciatives serà premiada amb una aportació en metàl·lic d'almenys 25.000,00 €, a més d'amb la seva adhesió formal a la Xarxa d'excel·lència i innovació d'iniciatives per a dones en el medi rural en el marc de la Xarxa Rural Nacional, que cercarà la posada en valor i difusió de les mateixes a l'àmbit nacional i internacional.
 
Lloc de presentació de candidatures: Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 
Termini de presentació de candidatures: Les sol · licituds es presentaran en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
 
Normativa: