Pàgines

divendres, 26 de juliol de 2013

Premi Dona i Esport (Convocatòria)


Organisme convocant: AJUNTAMENT DE BARCELONA.  Institut Barcelona Esports

Objecte:
1. L’objecte del Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva tasca de difusió i promoció de l’esport.
 2. L’objecte del Premi al Mitjà de Comunicació és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.
 3. L’objecte del Premi a la Dona Esportista és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva trajectòria esportiva en competició o la consecució d’alguna fita esportiva.
 4. L’objecte del Premi al Club Esportiu és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la seva tasca de promoció de l’esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d’alguna fita esportiva. O bé per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d’actuació impulsant el principi d’igualtat d’oportunitats.

Categories: s’estableixen les modalitats de premis següents:
 1. Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport.
 2. Premi al Mitjà de Comunicació.
 3. Premi a la Dona Esportista.
 4. Premi al Club Esportiu.
  
Candidats:
1. Podran ser candidates al "Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport" les dones que hagin destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l’esport.
2. Podran ser candidates al "Premi al Mitjà de Comunicació" les persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.
3. Podran ser candidates al "Premi a la Dona Esportista" les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.
4. Podran ser candidates al "Premi al Club Esportiu" les persones jurídiques que hagin destacat per la tasca de promoció de l’esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d’alguna fita esportiva. O bé que hagin fomentat la participació i presència de les dones en tots els àmbits d’actuació impulsant el principi d’igualtat d’oportunitats.

Dotació: el "Premi Dona i Esport" té estrictament caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposarà una quantitat econòmica per a les candidatures premiades.
Les candidatures premiades rebran un objecte commemoratiu.

Lloc de presentació de candidatures: es determinarà en cada convocatòria.

Termini de presentació de candidatures: es determinarà en cada convocatòria.

Normativa: Bases Reguladores (BOP Barcelona de 24.7.2013)

Observacions: es tracta de Bases Reguladores. Encara no publicada convocatòria.

dilluns, 1 de juliol de 2013

Subvencions públiques destinades a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2013 (Convocatòria)Organisme atorgant: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Objecte: Es convoca per l'any 2013 la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 persones treballadores que per primera vegada elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

La concessió de les subvencions regulades en la present ordre tindran com a objecte l'elaboració i implantació d'un pla d'igualtat tendent a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe en les petites i mitjanes empreses i altres entitats. 

Beneficiaris: Seran empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat tendent a assolir en la seva organització la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe. 

Despeses subvencionables:
1. Import corresponent al cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de la situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.
3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les mesures establertes en el pla d'igualtat, com ara els derivats de campanyes de sensibilització interna i / o externa, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d'igualtat . 

Termini de realització: El termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 31 d'agost de 2014. 

Dotació pressupostària: La quantia total de les subvencions convocades és de 800.000 euros. 

Quantia: La quantia de cada subvenció vindrà determinada per l'import total, sense incloure l'IVA, de les despeses especificades a continuació i amb un màxim de 10.000 € per a cada subvenció. Només s'atorgarà una única ajuda per a cada entitat. 

Lloc de presentació: Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18 y 20, i C/ Alcalá, 37, de Madrid). 

Termini de presentació: El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Normativa:
Bases i convocatoria (BOE 154 de 28.6.2013)