Pàgines

dilluns, 1 de juliol de 2013

Subvencions públiques destinades a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2013 (Convocatòria)Organisme atorgant: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Objecte: Es convoca per l'any 2013 la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 persones treballadores que per primera vegada elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

La concessió de les subvencions regulades en la present ordre tindran com a objecte l'elaboració i implantació d'un pla d'igualtat tendent a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe en les petites i mitjanes empreses i altres entitats. 

Beneficiaris: Seran empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin per primera vegada un pla d'igualtat tendent a assolir en la seva organització la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe. 

Despeses subvencionables:
1. Import corresponent al cost derivat de l'elaboració del diagnòstic de la situació de l'entitat en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
2. Despeses derivades de l'elaboració del pla d'igualtat.
3. Despeses derivades de la implantació de la primera fase d'aplicació de les mesures establertes en el pla d'igualtat, com ara els derivats de campanyes de sensibilització interna i / o externa, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d'igualtat . 

Termini de realització: El termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 31 d'agost de 2014. 

Dotació pressupostària: La quantia total de les subvencions convocades és de 800.000 euros. 

Quantia: La quantia de cada subvenció vindrà determinada per l'import total, sense incloure l'IVA, de les despeses especificades a continuació i amb un màxim de 10.000 € per a cada subvenció. Només s'atorgarà una única ajuda per a cada entitat. 

Lloc de presentació: Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18 y 20, i C/ Alcalá, 37, de Madrid). 

Termini de presentació: El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Normativa:
Bases i convocatoria (BOE 154 de 28.6.2013)